Anàlisi dels riscos

Fases d’activació de l’emergència
El Document Únic de Protecció Civil Municipal defineix els criteris per a l’activació dels diferents nivells d’alerta d’un pla d’emergència determinat: prealerta, alerta i emergència.

 • Prealerta. S’activa quan és previsible un fenomen que pot produir situacions de risc per la població a mig termini. La prealerta no implica l'activació del pla de Protecció Civil.

 • Alerta. S'activa en els supòsits següents: Quan s'activa en fase d’alerta un pla de protecció civil de la Generalitat de Catalunya amb afectació a Reus; quan hi ha paràmetres objectius que fan preveure una situació d'emergència a curt termini; davant d’emergències per riscos naturals que no afectin ni puguin afectar a persones, béns i vies de comunicació; i en emergències en determinades instal·lacions o infraestructures que no puguin produir danys a l'exterior però que puguin produir alarma entre la població.

 • Emergència. El Pla s'activa en fase d'emergència davant de les situacions següents: quan s'informa de l'activació en fase d'emergència d'un pla especial de la Generalitat amb afectació a Reus; i davant d'emergències que puguin comportar, per la seva evolució, un greu risc per al municipi o danys a la població.

Anàlisi dels riscos
El DUPROCIM descriu i avalua els diferents riscos a que està exposada la població de Reus, alhora que en defineix les zones d’afectació per a cada tipologia de risc i en prevé les conseqüències amb consells d’autoprotecció preventius i durant l’emergència.
 

La Generalitat de Catalunya elabora plans especials davant de riscos concrets i els municipis afectats han d'elaborar els respectius plans d'actuació municipal. En el cas de Reus, són els següents:

NEUCAT

 • Descripció: Nevades que afectin a la població, les infraestructures i el funcionament normal del municipi amb qualsevol gruix de neu.

 • Avaluació: La probabilitat de nevades de qualsevol intensitat és baixa, amb un perill moderat per a tot el terme municipal.

 • Zones d’afectació: Tot el terme municipal està afectat pel risc de nevades, fins i tot les d'intensitat feble.

 • Consells d'autoprotecció en cas de nevades i en cas de fred intens.

INUNCAT

 • Descripció: Inundacions per pluja intensa, acumulada i/o del desbordament d'alguna de les rieres que travessen el terme municipal que afectin o puguin afectar la població i/o infraestructures.

 • Avaluació: L'INUNCAT defineix la perillositat de la conca on es troba Reus com a moderada, amb un nivell de risc molt alt.

 • Zones d’afectació: La part del terme més propera als barrancs i rieres es pot convertir en un espai inundat si la intensitat i durada de les pluges és intensa.

 • Consells d'autoprotecció en cas d'inundacions

SISMICAT

 • Descripció: Terratrèmols causats pel moviment i friccions de les capes de l'escorça terrestre o per altres raons i que afectin o puguin afectar la població, infraestructures i/o medi ambient.

 • Avaluació: El pla SISMICAT entén que al municipi de Reus es podria superar el llindar de dany de referència en el parc d'edificis d'habitatge en cas que es produeixi el màxim sisme esperat en un període de retorn de 500 anys.

 • Zones d’afectació: En cas de sisme, tot el municipi podria quedar afectat, però de manera més considerable els nucli urbà, els edificis de més de 5 plantes i totes aquelles zones on hi pugui haver edificis que no compleixin la normativa sismoresistent de 1950.

 • Consells d'autoprotecció en cas de sismes.

TRANSCAT

 • Descripció: Fuita tòxica i/o explosió de caràcter químic i/o físic en el transport d'aquests productes per carretera i/o per ferrocarril i que afecti o puguiafectar la població, infraestructures i/o medi ambient de Reus

 • Avaluació: El pla TRANSCAT indica que el municipi de Reus suporta un risc molt alten el transport de mercaderies perilloses per carretera i per ferrocarril.

 • Zones d’afectació: Els càlculs d'afectació directa en cas d'un accident amb mercaderies perilloses es porta a terme en una franja de 500 metres a banda i banda de les vies (carretera o ferrocarril).

 • Consells d'autoprotecció en cas d'accident en el transport de mercaderies perilloses.

PLASEQTA

 • Descripció: Fuita tòxica i/o explosió de caràcter químic i/o físic dins d'alguna indústria inclosa al PLASEQTA amb afectació al'exterior de les instal·lacions i que afecti o pugui afectar la població,infraestructures i/o medi ambient al municipi de Reus

 • Avaluació: El pla PLASEQTA indica que el municipi de Reus està afectat donats els seus elements vulnerables: nucli de població,urbanitzacions, hospitals, zones esportives a l'aire lliure, etc. que estan ubicats enzones d'intervenció i d'alerta d'alguns escenaris accidentals de determinades indústries químiques.

 • Zones d’afectació: Els escenaris més desfavorables del risc químic amb possibles afectacions, segons la informació aportada per la versió 2020 del PLASEQTA són: La Zona d'Intervenció (ZI) identifica la distància on la única resposta per part de la població és el confinament; i la Zona d'Alerta (ZA) identifica la distància, a favor del vent, en la que es recomana el confinament a la població, especialment els grups crítics: infants, gent gran, persones amb malalties cardiorespiratòries i gestants.

 • Consells d'autoprotecció en cas d'accident químic.

AEROCAT

 • Descripció: Caiguda d'aeronaus o qualsevol tipusd'accident aeri que afecti o pugui afectar la població, infraestructures i/o medi ambient al municipi de Reus.

 • Avaluació: El pla AEROCAT inclou el municipi de Reus donat que es troba parcialment inclòs en la zona de risc I i en la zona de risc II del'aeroport de Reus.

 • Zones d’afectació: L'afectació directa en cas d'un accident aeri per caiguda d'aeronau a l'aeroport de Reus es produiria dins l’espai de 10 km de llarg i 500m d'ample (zona d'emergència aeronàutica I) i 20km de llarg i 2.5km d'ample ((zona d'emergència aeronàutica II).

 RADCAT

 • Descripció: Emergències produïdes per materials radioactius (excloent-hi les centrals nuclears) que afectin o puguin afectar la població, infraestructures i/o mediambient al municipi de Reus.

 • Avaluació: El pla RADCAT indica que el municipi de Reus disposa de diverses instal·lacions radiològiques de diverses categories que l'obliguen a redactar el pla d'actuació municipal.

 • Zones d’afectació: L'afectació directa en cas d'emergència radiològica es produiria en uns radis determinats a partir del lloc on es produeixi l'incident.

 • Consells d'autoprotecció en cas de risc radiològic i en cas d'accident nuclear.

 VENTCAT

 • Descripció: Vents intensos que posin en perill la població i puguin afectar elements urbans (públics i/o particulars) al municipi de Reus

 • Avaluació: El municipi de Reus ha de planificar la resposta d'emergències dins del pla VENTCAT donat que té una població superior a 20.000 habitants, tot i que número de dies que superen el llindar de 20 m/s més de inferior a 10 dies/any.

 • Zones d’afectació: Tot el municipi.

 • Consells d'autoprotecció en cas de ventades.


D’altra banda, alguns riscos tenen la consideració de territorials amb afectació global a tot el municipi. Són els següents:

CONTAMINACIÓ DEL RIU EBRE

 • Descripció: Com a conseqüència de les tasques de descontaminació química i radiològica del riu Ebre a l'embassament de Flix, cal preveure les actuacions a prendre en el cas que aquests contaminants arribin a l'aigua de boca o rec mitjançant els conductes d'abastament urbà.

 • Avaluació: Tot i que la probabilitat d'afectació a Reus és molt baixa, amb un perill moderat,  la ciutat està obligada a elaborar un pla d'emergència al respecte donat que aquests conductes des del riu Ebre són el seu subministrament principal d'aigua.

 FRED INTENS

 • Descripció: Cal considerar el risc de fred intens quan se supera el percentil 2 de la temperatura mínima diària del període d'hivern. En el cas del municipi de Reus aquest valor és de -2,4º.

 • Avaluació: La probabilitat de capítols de fred intens en aquestes latituds és baixa, amb un perill moderat per a tot el terme municipal.

 • Consells d'autoprotecció en cas de nevades i en cas de fred intens.

 CALOR SEVERA

 • Descripció: Cal considerar el risc de calor severa quan se supera el percentil 98 de la temperatura màxima diària del període d'estiu. En el cas del municipi de Reus aquest valor és de 33,6º. Quan aquest valor és superat durant 3 dies seguits, som davant un episodi d'onada de calor.

 • Avaluació: La probabilitat de capítols de calor severa en aquestes latituds és baixa, amb un perill moderat per a tot el terme municipal.

 • Consells d'autoprotecció en cas de calor severa

 MALALTIES EMERGENTS

 • Descripció: Les emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt d'alt risc per la salut publica plantegen greus problemes per l'elevada demanda de mitjans sanitaris que suposen a les regions afectades. D'altra banda, l'efecte que tenen sobre la població, no només en termes de mortalitat sinó també de l'alarma social que generen, poden desencadenar efectes concatenats i arribar a limitar el funcionament de les activitats econòmiques i empresarials de les zones on es produeixen.

 • Avaluació: Tot i que la probabilitat d'afectació al municipi de Reus és  baixa, amb un perill moderat el pla d'actuació del PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc indica que els municipis han d'incorporar al pla de protecció civil municipal les mesures a prendre en cas d'afectació per aquesta causa.

 • Consells d'autoprotecció en cas de malalties emergents

 ACCIDENTS FERROVIARIS

 • Descripció: El risc d'accidents o incidències ferroviàries, excloent el transport de mercaderies perilloses que es tracta a banda: col·lisions o descarrilaments amb afectació greu; evacuació de passatgers; elements a les vies; aturades del servei; incidents a l'interior de túnels; qualsevol altra relacionada amb el servei de transport de viatgers per ferrocarril.

 • Avaluació: Tot i que la probabilitat d'afectació a Reus és  baixa, amb un perill moderat, l'obligació per part del municipi de planificar una resposta davant d'aquest risc està indicat al corresponent pla d'actuació del PROCICAT donada l'existència d'un llarg túnel al "by-pass" de la raqueta nord de la via del ferrocarril.

 ACCIDENTS AMB MÚLTIPLES VÍCTIMES

 • Descripció: Accidents en els quals el nombre de víctimes sobrepassen la capacitat de resposta del grups operatius.

 • Avaluació: Tot i que la probabilitat d'afectació a Reus és  baixa, amb un perill moderat cal planificar una resposta als riscos que suposin l'afectació a nombroses víctimes, no contemplats en altres supòsits.

 MANCA DE SERVEIS BÀSICS

 • Descripció: Impossibilitat de garantir a la població uns nivells de benestar, mobilitat, i seguretat suficients i amb una qualitat mínima, com són l'aigua, els aliments, els combustibles i també la xarxa elèctrica, els medicaments i la salut tant de les persones com dels animals.

 • Avaluació: Tot i que la probabilitat d'afectació a Reus és baixa, amb un perill moderat aquesta possibilitat es contempla a l'annex I del pla PROCICAT i s'incorpora per tal de planificar una resposta als riscos que suposin una afectació important.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.