Dades d'escolarització

Dades d’escolarització d'I3 a 4t d'ESO

1r Ciclce d'Educació infantil 0-3 anys. Reus és una ciutat plural i diversa i aquesta pluralitat i aquesta diversitat han de quedar reflectides des del primer moment en què els infants entren a les escoles.  L’escola bressol, malgrat no tractar-se d’una escolarització obligatòria, representa un primer pas importantíssim en l’escolarització dels més petits essent una etapa  clau per la seva importància en el desenvolupament neurològic i socioafectiu de les persones i també perquè educar en aquestes edats afavoreix la detecció i modificació de les situacions de risc social o de desigualtat.

També podeu consultar el Portal de Dades Obertes de l'Ajuntament de Reus (https://opendata.reus.cat/dataset/alumnes-escoles-bressol) en el qual us podreu descarregar el número d'alumnes matriculat a les EBM els últims anys diferenciant curs, nivell i gènere.

2n Ciclce d'Educació infantil 3-6 anys.L'inici de la segona infància representa uns anys de consolidació dels aprenentatges bàsics que s'han iniciat durant l'etapa anterior.Aquest segon cicle, de caràcter gratuït, s'organitza d'acord amb els principis d'educació inclusiva i coeducadora. Fa una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament tan bon punt es detecten i a la cooperació estreta entre els centres i les famílies.

Educació primària 6-12 anys. L'educació primària és l'etapa educativa de caràcter obligatori i gratuït que comprèn sis cursos acadèmics i s'organitza en tres cicles de dos cursos: cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior. La finalitat de l'educació primària és preparar els alumnes perquè puguin donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant. Els nens han d’aprendre a pensar i actuar de manera integrada, considerant les interconnexions i inter-relacions entre els aprenentatges. S’ha de promoure, de manera transversal, l’adquisició d’hàbits i valors per resoldre problemes i situacions des de qualsevol de les àrees curriculars, s’ha de fomentar la inicia­tiva, la creativitat, l’esperit crític i el gust per aprendre, i s’ha de desenvolupar la capacitat de l’esforç i la cultura del treball.

Educació secundària obligatòria (ESO) 12-16 anys. És una etapa educativaobligatòria. Lafinalitat d'aquests ensenyaments és que l'alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura, desenvolupi i consolidi hàbits d'estudi i de treball, estigui preparat per a la incorporació a estudis posteriors o la inserció laboral,i pugui exercir els seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans

Ensenyaments postobligatoris + 16 anys

L'educació postobligatòria comprèn tots els aprenentatges que es poden cursar a partir dels 16 anys i al llarg de tota la vida: batxillerats, cicles formatius de grau mitjà i superior, Programes de formació i inserció (PFI), ensenyaments universitaris, formació d’adults i formació en idiomes (EOI).

Centres d'educació especial

Els centres d'educació especial s'adrecen a alumnes amb necessitats educatives alternatives, causades per discapacitats físiques, psíquiques o mentals. Els infants amb discapacitat, sempre que es valori positivament, han d'ésser integrats en centres d'educació ordinària.

Altres ensenyaments

Centres de formació d'adults. L’educació d’adults o educació al llarg de la vida comprèn les activitats d’aprenentatge que permet que les persones adultes desenvolupin les capacitats,  enriqueixin els coneixements i millorin les competències tècniques i professionals. Això fa que hi participin persones amb objectius diferents, com poden ser obtenir una titulació, posar-se al dia o ampliar els coneixements.  

Escola Oficial d'Idiomes. Les persones adultes poden estudiar idiomes moderns en règim oficial a les escoles oficials d'idiomes (EOI) en modalitat presencial o semipresencial. La finalitat dels ensenyaments d'idiomes és capacitar l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general. La matrícula oficial a les EOI dona dret a assistir a classe i als exàmens, que permeten obtenir els certificats acreditatius corresponents. Aquests certificats també es poden obtenir en règim lliure.

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.