Observatori de centres educatius

Projecte educatiu de centre

Els centres públics i els centres privats concertats han de disposar de projecte educatiu, d'acord amb el que estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol. El projecte educatiu de centre (PEC)  recull la identitat del centre tenint en compte les característiques socials i culturals del context escolar, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, assegurant la participació de tots els alumnes en els entorns escolars, independentment de llurs condicions i capacitats.  És un document en el qual  s'hi especifiquen els valors, els objectius i les prioritats d'actuació del centre, la concreció dels currículums que s'imparteixen i el tractament transversal en les àrees, matèries o mòduls de l'educació en valors i altres ensenyaments. Els documents que formen el PEC, redactats i utilitzats de manera conscient i participativa, esdevenen eines eficaces per permetre als centres un exercici responsable de l’autonomia reconeguda en el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

A fitxers adjunts trobareu el document amb els enllaços als projectes educatius dels centres de Reus que ofereixen ensenyaments de 3 a 16 anys.

 

Mapa de l'educació inclusiva 

El respecte de les diferències individuals i l'acceptació de la diversitat com un fet que enriqueix les persones és l'ideari d'una societat avançada i el principi de l'educació inclusiva. Aquesta  és un dels fonaments del sistema educatiu català que té com a objectiu vetllar per les oportunitats d'aprenentatge de totes les persones, independentment de les seves capacitats, de la condició social o cultural, la religió, la diversitat sexual o la d'identitat de gènere.

Amb la  publicació del Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu, es regula l’atenció educativa de tot l’alumnat, i no només del que presenta necessitats educatives especials; té per objecte garantir que tots els centres educatius sostinguts amb fons públics del Servei d’Educació de Catalunya siguin inclusius. Un dels aspectes més rellevants del Decret és que preveu que tot l'alumnat amb necessitats educatives especials s'escolaritzi en centres ordinaris i, excepcionalment, les famílies podran sol·licitar l'escolarització en un centre d'educació especial per a l’alumnat amb discapacitat greu o severa.

El mapa de l'educació inclusiva inclou el detall de 

Accés al mapa de recursos per a l'educació inclusiva 

Recursos i accions que formen  part de la xarxa de suports a la inclusió 

Educació inclusiva 

 

Fitxers relacionats:

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.