Plans, estudis i diagnosis

Pla Local d'Educació de Reus 2022-2027 (PDF)

Aprovat pel Ple de l’Ajuntament de Reus en data 21 de gener de 2022.

Aquest Pla és un instrument de planificació estratègica per generar i millorar les polítiques públiques educatives del municipi. La seva voluntat és oferir una visió àmplia del concepte educatiu, allunyant-se del concepte reduccionista de l’educació entesa només en els centres educatius i en els espais formals d’educació, i incorporant la mirada de ciutat educadora, on els aprenentatges formen part de les persones al llarg de tota la seva vida i vinculats en tots els entorns, no només en aquells classificats com a educatius.

De les conclusions de la Diagnosi i els elements i principis d’altres instruments o iniciatives desenvolupades en els darrers anys a Catalunya, l’equip tècnic i l’equip impulsor han consensuat els elements bàsics del Pla en termes de planificació i que se centren en els següents 8 eixos estratègics:

Equitat educativa. Garantir el dret a l’educació i promoure la igualtat d’oportunitats i la inclusió.

Qualitat educativa. Promoure una oferta educativa diversa i de qualitat al llarg de la vida.

Empoderament i participació en l’àmbit educatiu. Fer partícips i implicar en l’educació a les persones, les famílies i a tota la comunitat.

Equipaments i espais educatius. Transformar les instal·lacions educatives i potenciar l’ús dels espais escolars.

Ciutat educadora. Vincular educació i ciutat, potenciant l’entorn relacional i natural.

Gestió i transversalitat. Gestionar els recursos interns i coordinar les diferents àrees municipals en matèria educativa.

Cooperació interinstitucional i amb altres agents educatius. Recolzar la tasca educativa dels diferents agents educatius i col·laborar amb l’administració educativa i altres ciutats, tant d’àmbit nacional com internacional.

Informació i comunicació. Oferir una informació de qualitat i actualitzada i diversificar canals d’informació.


Informe de l'estat de l'absentisme al municipi de Reus (PDF)

L'absentisme escolar es defineix com la no assistència reiterada i injustificada de l'alumne a classe. Si bé és cert, que gràcies a les diferents mesures, accions i estratègies implementades durant els últims anys des de les institucions públiques, l’absentisme escolar ha reduït les seves taxes d’incidència, encara és un greu problema que genera situacions de desigualtat i exclusió dins del sistema educatiu. És per aquest motiu que des de l’Ajuntament de Reus i en el marc del Pla Educatiu d'Entorn (PEE), i per bé que la Mesura 17 del Pla de Millora d'Oportunitats Educatives del Departament d'Educació instava a intervenir en la millora de l'absentisme a la ciutat, es va encarregar a la URV un informe sobre L'avaluació i propostes educatives per disminuir l'absentisme escolar a la ciutat de Reus. 

A fitxers  adjunts trobareu l’informe el qual recull els resultats de l’anàlisi de les evidències per a l’avaluació diagnòstica de l’absentisme escolar a la ciutat de Reus, la identificació dels principals factors de risc de les conductes absentistes i de les estratègies que es duen a terme als centres per disminuir l’absentisme, així com la proposta de diverses accions d’intervenció educativa per a la prevenció i millora.

 

Diagnosi de Reus en clau de FP (PDF)

La regidoria d’Educació i la Regidoria d’Empresa i Ocupació a través de Mas Carandell ha impulsat el Consell Territorial de la Formació Professional de la ciutat de Reus com a espai formal per planificar i establir l’oferta d’FP a la ciutat d’acord a les demandes de teixit productiu i a la realitat de la població activa i necessitats de la ciutadania. Per donar resposta a aquesta necessitat de ciutat, es va encarregar a la  Fundació BCN Formació Professional   la diagnosi de Reus en clau de FP. La informació recollida en aquest docuemnt és imprescindible començar per analitzar i coordinar l’oferta de formació professional inicial i per a l’ocupació de la ciutat, tenint present l’evolució del mercat laboral local i les noves necessitats formatives en funció dels perfils professionals actuals i emergents. 

 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.