Salut pública

La salut pública, que es defineix com l'esforç organitzat per la societat per prevenir la malaltia, protegir, promoure i restaurar la salut, i prolongar la vida de les persones, dirigeix les seves actuacions més enllà de l'increment dels serveis assistencials. Encara més, si tenim en compte que gairebé el 50 % de les raons per les quals emmalaltim o morim no depenen dels serveis sanitaris, sinó del conjunt de factors personals, socials i ambientals del lloc on vivim.

Salut Pública de l'Ajuntament de Reus treballa per:

  • augmentar i millorar les actuacions destinades a la promoció i protecció de la salut
  • crear espais que permetin adaptar-se a un model basat en els determinants de salut
  • millorar la coordinació amb tots els agents implicats
  • promoure l’empoderament de persones i comunitats pel que fa a la seva pròpia salut

Les accions que es duen a terme a salut pública es poden classificar en dos tipus: protecció i promoció de la salut.

 


PROTECCIÓ DE LA SALUT

L’objectiu del servei de Protecció de la Salut, del departament de Salut Pública és gestionar el risc per a la salut derivat de la contaminació del medi, de les aigües de consum públic, dels equipaments públics i els llocs habitats, dels productes alimentaris, de les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing que puguin repercutir en la salut de les persones. 

Per tal de gestionar el risc per la salut, el Servei de Protecció s’organitza en els següents àmbits de treball: 

  • Seguretat alimentària gestiona els riscos derivats dels productes alimentaris per tal de garantir la seguretat, salubritat i innocuïtat dels aliments que es comercialitzen i/o s’elaboren en el diferents establiments minoristes de la ciutat. Aquests establiments minoristes són: restaurants, bars -restaurants, menjars preparats, carnisseries, obradors de pa i pastisseria i establiments de producció local.
  • Salut ambiental: gestiona els riscos produïts per agents físics, químics i biològics. Es realitza la vigilància i control de: les aigües de consum, d’instal·lacions de risc per legionel·la, de les piscines d’ús públic.
  • Activitats de pírcing i tatuatge: per tal de garantir la seguretat de les pràctiques realitzades als establiments de tatuatge, micropigmentació i pírcing.

L’Ajuntament de Reus dona compliment al servei de protecció de la salut mitjançant la regidoria delegada competent en matèria de Salut Pública, la col·laboració amb altres administracions i la contractació si s’escau d’empreses especialitzades.

Consulta la carta de serveis de protecció de la salut (pdf)

També s’intervé en casos d'alertes, toxiinfeccions alimentàries i es respon a les denúncies que fa arribar la ciutadania, mitjançant una sol·licitud general a l’OAC, tant de productes com d'establiments alimentaris amb coordinació amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya. 


PROMOCIÓ DE LA SALUT

Hi trobareu el conjunt d'actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l'adopció d'estils de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria d'informació, comunicació i educació sanitàries.
 
 
Fitxers relacionats:
Salut Pública
C/Ample, 13
Tel. 977 010 040

La seu de la regidoria de Salut es troba a l’edifici de l’Institut de Puericultura Doctor Frias, més conegut com «La gota de la llet». Aquest edifici sempre ha estat vinculat a la promoció de la salut del municipi.

Salut Pública

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.