Piscines

Vigilem i controlem les condicions higienicosanitàries de les piscines d’ús públic de la ciutat per tal de garantir que no tinguin un efecte negatiu sobre la salut i el benestar de les persones usuàries.

Assessorem dels requisits higiènics i sanitaris que han de complir aquestes instal·lacions per complir amb la normativa sanitària vigent.

Us pot interessar

La regulació de les condicions tècniques i sanitàries que han de complir les piscines d’ús públic s’han establert en les següents normatives:

 • Decret 95/2000 i modificació Decret  165/2001
 • Real Decret 742/2013 

El Decret 95/2000 estableix que els titulars de les piscines d’ús públic són els responsables de de la seguretat i la salubritat en les seves instal·lacions. Són piscines d’ús públic: totes les piscines de titularitat pública i les de titularitat privada la utilització de les quals està condicionada al pagament d’una quantitat en concepte d’entrada o de quota d’accés, directe o indirecte, així com totes aquelles que no són d’ús particular.

Amb l’objectiu d’unificar criteris a nivell de tot l’estat es va publicar el RD 742/2013. Aquest RD no deroga el Decret català 95/2000 en aquells aspectes que no s’hi oposin. Per tant, certs aspectes del Decret segueixen vigents a l’espera que el govern català actualitzi la seva norma en base a l’actual publicada ministeri. A més a més inclou que les piscines de les comunitats de veïns també han de complir un seguit de requisits legalment establerts.

En cas que es produeixi una incidència greu, les comunitats de veïns tenen l’obligació de notificar-la a l’Ajuntament i a aportar la informació següent, segons indica l’annex V (art. 13).

 • L’obligatorietat de presentar projecte a l’Ajuntament quan hi ha una modificació al vas de la piscina (art.5).
 • Com fa els tractaments de l’aigua – filtració, dosificació automàtica i productes (art.6).
 • L’ús dels productes químics per al tractament de l’aigua i fitxes de seguretat ( art.7).
 • Els criteris de qualitat de l’aigua  segons paràmetres de l’annex I (art.10).
 • La informació als usuaris sobre el tractament de l’aigua, la existència de servei de socorrisme, horaris, telèfons d’emergència i normes o reglament d’utilització de la piscina (art.14).

Tràmits

Normativa

 • Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
 • Decret 177/2000, de 15 de maig, pel qual es modifica la disposició transitòria única del Decret 95/2000, de 22 de febrer,  que fixa les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
 • Decret 165/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
 • Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s’estableixen els criteris tècnics i sanitaris de les piscines, i les seves modificacions

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.