Escola Bressol (0-3 anys)

Preinscripció 2024/2025

Del 8  al  21  de maig de 2024 es podran presentar les sol·licituds de  preinscripció per al curs 2024-2025 de les escoles bressol sostingudes amb fons públics a  EBM la Ginesta, EBM Montsant, EBM el Margalló, EBM el Marfull, EBM l’Olivera, EBM el Lligabosc, Ll.I. El Barrufet.

Podeu contactar amb la primera escola bressol que us interessi i demanar cita prèvia per poder fer la preinscripció a la mateixa llar.

Les sol·licituds es podran presentar també presencialment a l'OME amb cita prèvia o bé telemàticament  Només es pot presentar una sol.licitud de preinscripció per infants i municipi.

Al final de la pàgina, a fitxers adjunts, trobareu tota la informació relativa al procediment de preinscripció.

  Tarifacions

Les Escoles Bressol Municipals (EBM) funcionen amb la Tarifació Social aprovada Ple del 5 de maig de 2020 que inclouen el servei escolar i el servei de menjador fix. Els llindars màxims en funció de la renda familiar s’estableixen segons aquest quadre:

El factor determinant per a la tarifació social és el total de renda familiar associat al nombre de membres que conformen la unitat familiar. Per al càclul de la renda familiar es computaran els ingressos familiars de l'any fiscal immediatament anterior al de l'inici de curs i s'informarà a les famílies del llintar que els pertoca abans de l'inici del curs escolar, un cop estiguin disponibles per la seva consulta a l'AEAT les dades econòmiques de l'exercici fiscal corresponent. Sobre el càclul dels ingressos per unitat familiar fet d'acord amb els apartats anteriors s'aplicaran una sèrie de factors de correcció en els següents casos:

  • Si es tracta de famílies nombroses o monoparentals es deduiran dels ingressos anuals 525 euros si són categoria general o 800 euros si són de categoria especial, per cada fill de la unitat familiar que consti al títol vigent.
  • Per cada persona de la unitat familiar que tingui discapacitat igual o superior al 33% es deduiran 1.811,00 euros de la renda familiar, i si la discapacitat és igual o superior al 65% es deduiran 2.881,00 euros de la renda familiar.
  • Quan hi hagi un/a nen/a en acolliment aquest/a es consdierarà com a membre de la unitat familiar. En el cas de ser família nombrosa o monoparental es deduirà de la renda la quantitat que correspongui com si fos un fill. En qualsevol tipologia familiar la seva tarifa saltarà a un tram inferior al que li correspondria per renda a la unitat familiar.
  • Si a la mateixa unitat familiar coexisteixen dos alumnes matriculats a les escoles bressol durant el mateix curs escolar la tarifa saltarà a un tram inferior al que li correspondria per renda de la unitat familiar, i dos trams si es tracta de tres infants matriculats, si s'escau.
  • La tarifació social no es revisable durant el curs vigent, només seran susceptibles de revisió les situacions socioeconòmiques en casos especialment greus, com mort o absència d’un progenitor o situacions de naturalesa anàloga, qualificats com a tals pel departament d’Educació.

Si renuncieu a la tarifació social se us aplicarà la tarifa corresponent al llindar I.

El curs 2023-2024 el Departament d’Educació va iniciar el finançament de la part corresponent a les famílies del servei escolar de 5h per als infants matriculats a I2. Els preus públics pel curs 2024-2025 són:

Preus no tarifats: servei d'acollida matinal, servei de menjador esporàdic, sortides i activitats

Els serveis d’escolaritat es cobraran per avançat a principis de cada mes.  Els serveis d’acollida i de menjador es cobraran a mes vençut, conjuntament amb la facturació del servei escolar del mes en curs, per tal d’imputar la realitat dels serveis utilitzats i evitar els retorns d’imports per canvis d’horaris produïts al llarg del mes.  Les famílies pagaran 11 mensualitats de servei escolar corresponents als mesos de setembre a juliol.

L’Ajuntament accepta pagament a través de xecs virtuals amb les empreses que té conveni, malgrat hi ha uns requisits exigits per al bon funcionament de la facturació en global.

 Si voleu visitar i conèixer les escoles i projectes educatius contacteu amb l'Oficina Municipal d'Escolarització o entreu al portal de les escoles bressol municipals ebm.reus.cat.

Portada de la Guia 0-3

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.