Escola Bressol (0-3 anys)

A Reus.cat ens fem ressó de les resolucions del departament d'Educació  de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a les normes de preinscripció i matrícula. Cada any a partir del mes de març us informarem de les dates en les quals es podrà presentar la sol·licitud així com de tota la documentació que cal, els barems de puntuació  i la resta de dates clau del procés. 

Preinscripció 2022/2023

Del 9 al 20 de maig de 2022 va tenir lloc la preinscripció per al curs 2022-2023 de les escoles bressol sostingudes amb fons públics: EBM la Ginesta, EBM Montsant, EBM el Margalló, EBM el Marfull, EBM l’Olivera, EBM el Lligabosc, Ll.I. El Barrufet, LL.I. A. Cuadrada i l’E.B. Verdaguer.

Puc demanar plaça per al meu fill o filla fora del termini de preinscripció? Com ho hauria de fer? A partir del 21 de maig   és matrícula viva, l’oferta de places anirà en funció de les vacants de cada centre.

Si voleu demanar plaça a alguna de les escoles bressol sostingudes amb fons públics podeu presentar una sol·licitud fora de termini mitjançant el tràmit telemàtic ( trobareu l'enllaç més avall) o presencialment a l’OME demanant cita prèvia (Telèfon 977 010 046 de 9 a 14 h) 

Quins documents he de presentar per fer la sol·licitud? Si feu el tràmit telemàtic us identificareu digitalment i només caldrà adjuntar el llibre de família o un document acreditatiu de la filiació.  Si feu el tràmit presencial cal presentar l'original o la fotocòpia del llibre de família i del DNI del progenitor o tutor.

Fins quan puc presentar la sol·licitud? A finals de març de 2023 es tancarà la matrícula viva per començar la preinscripció 2023-2024, per tant el tràmit es tancarà a l’inici d’abril de 2023 (dates a confirmar, lligades al calendari que es proposi des del Departament d’Educació)

Com sé si el meu fill o filla ha estat admès? Si hi ha vacants a l’escola que heu demanat us trucarem per confirmar la sol·licitud i derivar-vos a l’escola per fer matrícula. Si no hi ha vacants, quedareu a la llista d’espera.

Com funciona la llista d’espera? L’ordre d’aquesta llista d’espera de cada escola és:

- exclosos en termini ordinari de preinscripció (ordenats per punts i dins de la puntuació per ordre de sorteig)

- altres opcions dels exclosos en termini ordinari de preinscripció (ordenats per punts i dins de la puntuació per ordre de sorteig)

- presentades en primer opció fora de termini ordenades per data de presentació

- altres opcions fora de termini ordenades per data de presentació

Puc posar més d’una opció a la sol·licitud? Podeu posar les opcions que vulgueu, serà important posar atenció a l’ordre que indiqueu. Seguirem l’ordre que marqueu a la sol·licitud, si hi ha una vacant us trucarem o enviarem un correu electrònic.

Què passa si renuncio a la plaça que m’ofereixen? Si us oferim plaça i no l’accepteu, sortireu de la llista d’espera i la vostra sol·licitud es donarà de baixa, marqueu els centres que realment voleu per als vostres fills o filles.  

Tràmit de preinscripció a l'escola bressol fora de termini curs 2022/23

 Tarifacions

Les Escoles Bressol Municipals (EBM) funcionen amb la Tarifació Social aprovada Ple del 5 de maig de 2020 que inclouen el servei escolar i el servei de menjador fix.

Els llindars màxims en funció de la renda familiar s’estableixen segons aquest quadre:

 

El factor determinant per a la tarifació social és el total de renda familiar associat al nombre de membres que conformen la unitat familiar. Per al càclul de la renda familiar es computaran els ingressos familiars de l'any fiscal immediatament anterior al de l'inici de curs i s'informarà a les famílies del llintar que els pertoca abans de l'inici del curs escolar, un cop estiguin disponibles per la seva consulta a l'AEAT les dades econòmiques de l'exercici fiscal corresponent. Sobre el càclul dels ingressos per unitat familiar fet d'acord amb els apartats anteriors s'aplicaran una sèrie de factors de correcció en els següents casos:

  • Si es tracta de famílies nombroses o monoparentals es deduiran dels ingressos anuals 525 euros si són categoria general o 800 euros si són de categoria especial, per cada fill de la unitat familiar que consti al títol vigent.
  • Per cada persona de la unitat familiar que tingui discapacitat igual o superior al 33% es deduiran 1.811,00 euros de la renda familiar, i si la discapacitat és igual o superior al 65% es deduiran 2.881,00 euros de la renda familiar.
  • Quan hi hagi un/a nen/a en acolliment aquest/a es consdierarà com a membre de la unitat familiar. En el cas de ser família nombrosa o monoparental es deduirà de la renda la quantitat que correspongui com si fos un fill. En qualsevol tipologia familiar la seva tarifa saltarà a un tram inferior al que li correspondria per renda a la unitat familiar.
  • Si a la mateixa unitat familiar coexisteixen dos alumnes matriculats a les escoles bressol durant el mateix curs escolar la tarifa saltarà a un tram inferior al que li correspondria per renda de la unitat familiar, i dos trams si es tracta de tres infants matriculats, si s'escau.
  • La tarifació social no es revisable durant el curs vigent, només seran susceptibles de revisió les situacions socioeconòmiques en casos especialment greus, com mort o absència d’un progenitor o situacions de naturalesa anàloga, qualificats com a tals pel departament d’Educació.

Si renuncieu a la tarifació social se us aplicarà la tarifa corresponent al llindar I.

Aquest curs 2022-2023 el Departament d’Educació inicia el finançament de la part corresponent a les famílies del servei escolar de 5h per als infants matriculats a I2, per tant els preus públics 2022-2023 són:

 

Preus no tarifats: servei d'acollida matinal, servei de menjador esporàdic, sortides i activitats i programa taset escola

Servei d'acollida en estada matinal:                                                                                        

 Servei d'àpat esporàdic:

Els serveis d’escolaritat es cobraran per avançat a principis de cada mes.  Els serveis d’acollida i de menjador es cobraran a mes vençut, conjuntament amb la facturació del servei escolar del mes en curs, per tal d’imputar la realitat dels serveis utilitzats i evitar els retorns d’imports per canvis d’horaris produïts al llarg del mes.  Les famílies pagaran 11 mensualitats de servei escolar corresponents als mesos de setembre a juliol.

L’ajuntament accepta pagament a través de xecs virtuals amb les empreses que té conveni, malgrat hi ha uns requisits exigits per al bon funcionament de la facturació en global.

 Horaris 

 

«Tastet d'escola»

El «Tastet d’Escola» neix com un projecte municipal destinat als infants que al setembre comencen a I3 i no han estat escolaritzats amb anterioritat.Aquesta proposta pretén oferir a les famílies una eina per tal que els seus fills comencin a familiaritzar-se amb l’escolarització. Es promourà el treball dels hàbits i rutines propis de les escoles en el cicle d’educació infantil, alhora que l’infant farà també els primers inicis de socialització dins del grup classe. El projecte s’ubica dins de les Escoles Bressol Municipals (EBM) de 15:00 a 17:00 h. des del mes d'abril i fins la tercera setmana de juny.  El preu és de 57,60 € mensuals.

Els cursos 2020-21 i 2021-22 aquest projecte no s’ha realitzat per la conjuntura covid, el curs 2022-23 es valorarà segons la realitat del moment.

Tràmit de sol·licitud per al Tastet d'Escola

Coneix les escoles

Si voleu visitar i conèixer les escoles i projectes educatius contacteu amb l'Oficina Municipal d'Escolarització o entreu al portal de les escoles bressol municipals ebm.reus.cat.

Portada de la Guia 0-3

Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
Carrer de Rosselló 2-8
Tel. 977 010 046

Horaris: Horari d'atenció: De dilluns a divendres. Matins de 9 a 14 h. Tardes, prèvia cita, al 977 010 046. En periodes de preinscripció d'educació infantil, primària i ESO de 8.30 a 14 i tardes amb cita prèvia.

Carrer de Rosselló 2-8

L'atenció presencial, sempre amb CITA PRÈVIA.

Oficina Municipal d’Escolarització (OME)

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.