Escola Bressol (0-3 anys)

A Reus.cat ens fem ressó de les resolucions del departament d'Educació  de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a les normes de preinscripció i matrícula. Cada any a partir del mes de març us informarem de les dates en les quals es podrà presentar la sol·licitud així com de tota la documentació que cal, els barems de puntuació  i la resta de dates clau del procés. 

Preinscripció 2022/2023

Presentació de sol·licituds: del 9 al 20 de maig 

26 de maig: llista baremada provisional 

26 i 27 de maig reclamació de barems  (llsites baremades a fitxers relacionats) 

2 de juny: oferta definitiva

2 de juny: sorteig del número de desempat a partir del qual s'ordenen les sol·licituds amb la mateixa puntuació

Número de desempat: 372 

El sorteig es farà al Centre Cívic Ponent a les 10:30h. Podeu assistir-hi mitjançant un correu d'inscripció amb les vostres dades personals (nom i congoms i telèfon de contacte a [email protected]

3 de juny: llistes d'admesoss i exclosos, consulteu-les a fitxers relacionats

7 a 17 de juny formalització de la matrícula al centre assignat de 1a opció 

Les sol·licituds es poden fer telemàticament amb identificació digital, o bé  presencialment  a l’escola escollida en primera opció o  a l’Oficina Municipal d'Escolarització (OME) . En aquets darrers casos cal demanar cita prèvia (977 010 010 i als telèfons dels centres que demaneu en primera opció, els teniu fitxers relacionats) 

Tràmit de preinscripció a l'escola bressol. Curs 2022/23

El tràmit serveix per demanar plaça pel curs 2022-2023 a les escoles bressol públiques i algunes de les privades sostingudes parcialment amb fons públics, per infants de 0 a 3 anys.

A fitxers relacionats  trobareu també la sol·licitud (properament), el calendari, els criteris de barem i l'oferta inicial (properament) . 

Si voleu accedir al formulari de preinscripció feu clic al botó d'enllaç que trobareu tot seguit, i en el qual també obtindreu  informació sobre el calendari de preinscripció, els documents que cal presentar per formalitzar-la, els criteris de puntuació i la sol·licitud.

 

                                                                                        

Matrícula viva: escolarització un cop començat el curs

Si esteu interessats a matricular el nen o nena en una llar d'infants (que formi part de la comissió de garanties d'escolarització) aquest mateix curs cal presentar una sol·licitud que s'atendrà si hi ha places disponibles. En aquest cas, podeu presentar la sol·licitud de manera telemàtica o presencial a l'OME de  9 a 14 h demanant cita prèvia. Cal presentar també l'original o la fotocòpia del llibre de família i del DNI del pare/mare/representat legal. La matrícula viva per al curs 21/22 es tancarà el dijous 31 de març de 2021, a partir d'aquesta data ja no es podran presentar sol·licituds. 

 

 

 Tarifacions

Informem també de les noves tarifacions per a les Escoles Bressol Municipals aprovades pel Ple del 5 de maig de 2020 que inclouen el servei escolar i el servei de menjador fix:

Els llindars màxims en funció de la renda familiar s’estableixen segons aquest quadre:

El factor determinant per a la tarifació social és el total de renda familiar associat al nombre de membres que conformen la unitat familiar. Per al càclul de la renda familiar es computaran els ingressos familiars de l'any fiscal immediatament anterior al de l'inici de curs i s'informarà a les famílies del llintar que els pertoca abans de l'inici del curs escolar, un cop estiguin disponibles per la seva consulta a l'AEAT les dades econòmiques de l'exercici fiscal corresponent. Sobre el càclul dels ingressos per unitat familiar fet d'acord amb els apartats anteriors s'aplicaran una sèrie de factors de correcció en els següents casos:

  • Si es tracta de famílies nombroses o monoparentals es deduiran dels ingressos anuals 525 euros si són categoria general o 800 euros si són de categoria especial, per cada fill de la unitat familiar que consti al títol vigent.
  • Per cada persona de la unitat familiar que tingui discapacitat igual o superior al 33% es deduiran 1.811,00 euros de la renda familiar, i si la discapacitat és igual o superior al 65% es deduiran 2.881,00 euros de la renda familiar.
  • Quan hi hagi un/a nen/a en acolliment aquest/a es consdierarà com a membre de la unitat familiar. En el cas de ser família nombrosa o monoparental es deduirà de la renda la quantitat que correspongui com si fos un fill. En qualsevol tipologia familiar la seva tarifa saltarà a un tram inferior al que li correspondria per renda a la unitat familiar.
  • Si a la mateixa unitat familiar coexisteixen dos alumnes matriculats a les escoles bressol durant el mateix curs escolar la tarifa saltarà a un tram inferior al que li correspondria per renda de la unitat familiar, i dos trams si es tracta de tres infants matriculats, si s'escau.

Si renuncieu a la tarifació social se us aplicarà la tarifa corresponent al llindar I.

Preus no tarifats: servei d'acollida matinal, servei de menjador esporàdic, sortides i activitats i programa taset escola

Servei d'acollida en estada matinal:                                                                                        

 Servei d'àpat esporàdic:

Els serveis d’escolaritat es cobraran per avançat a principis de cada mes.  Els serveis d’acollida i de menjador es cobraran a mes vençut, conjuntament amb la facturació del servei escolar del mes en curs, per tal d’imputar la realitat dels serveis utilitzats i evitar els retorns d’imports per canvis d’horaris produïts al llarg del mes.  Les famílies pagaran 11 mensualitats de servei escolar corresponents als mesos de setembre a juliol.

L’ajuntament accepta pagament a través de xecs virtuals amb les empreses que té conveni, malgrat hi ha uns requisits exigits per al bon funcionament de la facturació en global.

 Horaris 

 

«Tastet d'escola»

El «Tastet d’Escola» neix com un projecte municipal destinat als infants que al setembre comencen a P3 i no han estat escolaritzats amb anterioritat.Aquesta proposta pretén oferir a les famílies una eina per tal que els seus fills comencin a familiaritzar-se amb l’escolarització. Es promourà el treball dels hàbits i rutines propis de les escoles en el cicle d’educació infantil, alhora que l’infant farà també els primers inicis de socialització dins del grup classe. El projecte s’ubica dins de les Escoles Bressol Municipals (EBM) de 15:00 a 17:00 h. des del mes d'abril i fins la tercera setmana de juny.  El preu és de 57,60 € mensuals.

Pel curs 2021/2022 aquest projecte no es farà. 

Tràmit de sol·licitud per al Tastet d'Escola

Coneix les escoles

Si voleu visitar i conèixer les escoles i projectes educatius contacteu amb l'Oficina Municipal d'Escolarització o entreu al portal de les escoles bressol municipals ebm.reus.cat.

Portada de la Guia 0-3

Oficina Municipal d’Escolarització (OME)
Carrer de Rosselló 2-8
Tel. 977 010 046

Horaris: Horari d'atenció: De dilluns a divendres. Matins de 9 a 14 h. Tardes, prèvia cita, al 977 010 046. En periodes de preinscripció d'educació infantil, primària i ESO de 8.30 a 14 i tardes amb cita prèvia.

Carrer de Rosselló 2-8

L'atenció presencial, sempre amb CITA PRÈVIA.

Oficina Municipal d’Escolarització (OME)

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.