Gestió del servei

Memòries

La memòria és una eina de retiment de comptes i de transparència de l’actuació del Servei. En ella, s’hi poden veure reflectides les diverses activitats que realitza l’Arxiu Municipal de Reus.

 Accedir a la Memòria  de l'Arxiu 2019

Regulació de l'accés als documents

L’accés a la documentació de l’Arxiu Municipal de Reus és públic, i queda regulat per la següent normativa:

a) La Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents

Article 8. Modificació de l’article 34 de la Llei 10/2001

  • Article 34. Accés als documents públics

1. Les persones tenen dret a accedir als documents públics en el termes i amb les condicions establertes per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la resta de normativa que sigui aplicable.

2. Les administracions públiques i els arxius integrants del Sistema d’Arxius de Catalunya s’han de dotar dels recursos i els mitjans tècnics necessaris per a facilitar als ciutadans l’exercici del dret d’accés als documents.»

 b) Llei 19/2014, de ransparència, accés a la informació pública i bon govern, en els seus articles 18 i 19. 

Article 18. Dret d’accés a la informació pública

1. Les persones tenen el dret d’accedir a la informació pública, a què fa referència l’article 2.b, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

2. L’exercici d’aquest dret no és condicionat a la concurrència d’un interès personal, no resta subjecte a motivació i no requereix la invocació de cap norma.

3. El dret d’accés a la informació pública es pot exercir a partir dels setze anys.

Article 19. Informació pública

1. El dret d’accés a la informació pública inclou qualsevol forma o suport en què aquesta informació hagi estat elaborada o en què es conservi.

2. Les administracions públiques han d’adoptar les mesures organitzatives necessàries per a garantir el compliment del dret d’accés a la informació pública, d’acord amb el que estableix aquest títol.

3. Les administracions públiques, amb la mateixa finalitat a què fa referència l’apartat 2, han d’establir un sistema de gestió de documents, informació i dades integrat que permeti la interoperativitat entre les administracions, la localització de qualsevol document o informació i la vinculació automàtica de cada document o conjunt de dades al seu règim d’accés i publicitat.

Pel que fa a la vigència de les exclusions, aquestes queden regulades per l’article 36 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents:

Article 36. Vigència de les exclusions de consulta

1. D’una manera general, les exclusions establertes legalment quant a la consulta de documents públics queden sense efecte al cap de trenta anys de la producció del document, llevat que la legislació específica disposi una altra cosa. Si es tracta de documents que contenen dades personals que puguin afectar la seguretat, l’honor, la intimitat o la imatge de les persones, com a norma general, i llevat que la legislació específica disposi una altra cosa, poden ésser objecte de consulta pública amb el consentiment dels afectats o quan hagin passat vint-i-cinc anys d’ençà de la seva mort o, si no se’n coneix la data, cinquanta anys d’ençà de la producció del document.

2. Per reglament es poden establir, respecte a classes determinades de documents, terminis de vigència diferents dels previstos per l’apartat 1.

Ple que fa als límits al dret d’accés a la informació publica, aquests queden regulats a l’article 21 de Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

 Article 21. Límits al dret d’accés a la informació pública.

1. El dret d’accés a la informació pública pot ésser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a:

a) La seguretat pública

b) La investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries

c) El secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l’Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei

d) El principi d’igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva

e) Els drets dels menors d’edat

f) La intimitat i els altres drets privats legítims

g) El secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

2. El dret d’accés a la informació pública també pot ésser denegat o restringit si la informació té la condició de protegida i així ho estableix expressament una norma amb rang de llei.

3. Té la condició de protegida, en tots els casos, la informació relativa als menors d’edat el coneixement o la divulgació de la qual pot condicionar el lliure desenvolupament de llur personalitat en el futur. L’accés a la informació pot ésser denegada en aquest supòsit, llevat que se’n pugui garantir el caràcter anònim, i sens perjudici del que estableixen

Respecte als documents que contenen dades de caràcter personal o que afecten a l’honor és d’aplicació́ la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 Dret dels usuaris a reclamar i procediments que han de seguir en el supòsit que el dret d’accés sigui denegat.

 Poden fer ús del formulari que trobareu a l’enllaç: 

a)    persones que han sol·licitat una informació a l’Administració i els ha estat denegada totalment o parcial

b)    Terceres persones o els drets o interessos de les quals es veuen afectats per una sol·licitud d’informació d’altri, i a les administracions, entitats i organismes de tutela dels drets.

 http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reclamacio-davant-al-Comissio-de-Garantia-del-Dret-dAcces-a-la-Informacio-Publica?category

Accedir al formulari Sol·licitud de Drets d'Accés a la Informació Pública

Imatges de les dues infografies

 

Registre d'eliminació 

Aquesta eina ens servirà per tenir un control de les diverses eliminacions que es fan a l’Arxiu.

L’article 12 del Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents estableix que tots els titulars de documents públics han de disposar d’un registre d'eliminació de documents i n’enumera les dades que ha de contenir. 

L'article 35 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, modificat per l'article 9 de la Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents, mana fer públic el registre d’eliminació de documents.

Accedir al registre d'eliminació (xls)

Accedir al registre d'eliminació (pdf)

Regulació legal

Normes de reproducció i ús de documents de l'Arxiu Municipal de Reus (pdf)


D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per al seu tractament i per facilitar la comunicació i/o per a la gestió específica de la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l'Ajuntament de Reus, qui garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures d'ordre tècnic i organitzatiu que garanteixin la seguretat d'aquestes. A més l'Ajuntament es compromet a no cedir-les a tercers sense consentiment explícit de l'usuari excepte quan sigui necessari per a dur a terme la gestió que se sol·liciti o quan la llei així ho obligui. Podeu dirigir-vos a l'Oficina d'Atenció Ciutadana per exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.